Các Điều Khoản của Dịch Vụ

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

Các ứng dụng được cung cấp thông qua App Store được cấp phép chứ không được bán cho bạn. Giấy phép của bạn đối với mỗi Ứng dụng phải tuân theo sự chấp nhận trước của bạn đối với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cho ứng dụng được cấp phép này (“EULA tiêu chuẩn”) hoặc thỏa thuận cấp phép người dùng cuối tùy chỉnh giữa bạn và Nhà cung cấp ứng dụng (“EULA tùy chỉnh”), nếu có cung cấp. Giấy phép của bạn đối với bất kỳ Ứng dụng Apple nào theo EULA Tiêu chuẩn hoặc EULA Tùy chỉnh này được cấp bởi Apple và giấy phép của bạn đối với bất kỳ Ứng dụng Bên Thứ ba nào theo EULA Tiêu chuẩn hoặc EULA Tùy chỉnh này được cấp bởi Nhà cung cấp Ứng dụng của Ứng dụng Bên Thứ ba đó. Bất kỳ Ứng dụng nào tuân theo EULA Tiêu chuẩn này đều được gọi ở đây là “Ứng dụng được cấp phép”. Nhà cung cấp Ứng dụng hoặc Apple nếu có (“Người cấp phép”) bảo lưu mọi quyền đối với Ứng dụng được cấp phép không được cấp rõ ràng cho bạn theo EULA Tiêu chuẩn này.

Một. Phạm vi Giấy phép: Người cấp phép cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng được Cấp phép trên mọi sản phẩm mang nhãn hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và được cho phép bởi Quy tắc Sử dụng. Các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này sẽ chi phối mọi nội dung, tài liệu hoặc dịch vụ có thể truy cập từ hoặc được mua trong Ứng dụng được cấp phép cũng như các bản nâng cấp do Bên cấp phép cung cấp để thay thế hoặc bổ sung cho Ứng dụng được cấp phép ban đầu, trừ khi bản nâng cấp đó đi kèm với EULA tùy chỉnh. Trừ khi được quy định trong Quy tắc sử dụng, bạn không được phân phối hoặc cung cấp Ứng dụng được cấp phép qua mạng nơi nhiều thiết bị có thể sử dụng ứng dụng đó cùng một lúc. Bạn không được chuyển nhượng, phân phối lại hoặc cấp phép lại cho Ứng dụng được cấp phép và nếu bạn bán Thiết bị Apple của mình cho bên thứ ba, bạn phải xóa Ứng dụng được cấp phép khỏi Thiết bị Apple trước khi thực hiện việc đó. Bạn không được sao chép (trừ khi được giấy phép này và Quy tắc sử dụng cho phép), thiết kế đảo ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn, sửa đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh của Ứng dụng được cấp phép, mọi bản cập nhật hoặc bất kỳ phần nào trong đó ( ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà bất kỳ hạn chế nào nêu trên đều bị cấm theo luật hiện hành hoặc trong phạm vi có thể được cho phép bởi các điều khoản cấp phép chi phối việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào có trong Ứng dụng được cấp phép).

b. Đồng ý sử dụng dữ liệu: Bạn đồng ý rằng Người cấp phép có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan—bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống và phần mềm ứng dụng cũng như các thiết bị ngoại vi—được thu thập định kỳ để hỗ trợ việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm , hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho bạn (nếu có) liên quan đến Ứng dụng được cấp phép. Người cấp phép có thể sử dụng thông tin này, miễn là nó ở dạng không nhận dạng cá nhân bạn, để cải thiện sản phẩm của mình hoặc cung cấp dịch vụ hoặc công nghệ cho bạn.

c. Chấm dứt. EULA tiêu chuẩn này có hiệu lực cho đến khi bị bạn hoặc Người cấp phép chấm dứt. Quyền của bạn theo EULA Tiêu chuẩn này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong đó.

d. Dịch vụ bên ngoài. Ứng dụng được cấp phép có thể cho phép truy cập vào các dịch vụ và trang web của Bên cấp phép và/hoặc bên thứ ba (gọi chung và riêng lẻ là “Dịch vụ bên ngoài”). Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ bên ngoài. Người cấp phép không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào của bên thứ ba đó. Dữ liệu được hiển thị bởi bất kỳ Ứng dụng được cấp phép hoặc Dịch vụ bên ngoài nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin tài chính, y tế và địa điểm, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được Bên cấp phép hoặc đại lý của Bên cấp phép bảo đảm. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ bên ngoài theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ bên ngoài để quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa hoặc phỉ báng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và Người cấp phép đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào như vậy. Dịch vụ bên ngoài có thể không được cung cấp ở tất cả các ngôn ngữ hoặc ở Quốc gia sở tại của bạn và có thể không phù hợp hoặc không có sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trong phạm vi bạn chọn sử dụng các Dịch vụ bên ngoài đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành. Người cấp phép có quyền thay đổi, đình chỉ, xóa, vô hiệu hóa hoặc áp đặt các hạn chế hoặc giới hạn truy cập đối với bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

đ. KHÔNG BẢO ĐẢM: BẠN THỪA NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN RỦI RO RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”, VỚI TẤT CẢ LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO, VÀ BÊN CẤP PHÉP THEO ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ CHÍNH XÁC , TẬN HƯỞNG YÊN TĨNH VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. KHÔNG CÓ THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN NÀO CỦA BÊN CẤP PHÉP HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NÓ SẼ TẠO RA MỘT BẢO ĐẢM. NẾU ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP CHỨNG MINH LỖI, BẠN CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ, SỬA CHỮA HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT. MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁC QUYỀN THEO LUẬT ÁP DỤNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÌ VẬY, CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

f. Trách nhiệm hữu hạn. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CẤM, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT THƯƠNG MẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP, DÙ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA, BẤT CỨ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM (HỢP ĐỒNG, LỪA ĐẢO, HOẶC CÁCH KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI NGƯỜI CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN Khả năng xảy ra những THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ QUYỀN VỀ QUYỀN LỢI KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY, GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Bên cấp phép đối với bạn đối với mọi thiệt hại (trừ trường hợp luật hiện hành có thể yêu cầu trong các trường hợp liên quan đến thương tích cá nhân) sẽ không vượt quá số tiền năm mươi đô la ($50.00). Những hạn chế nêu trên sẽ được áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục nêu trên không đạt được mục đích thiết yếu.

g. Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng được cấp phép trừ khi được luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của khu vực pháp lý nơi lấy Ứng dụng được cấp phép cho phép. Cụ thể, nhưng không giới hạn, Ứng dụng được cấp phép không được phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (a) sang bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất kỳ ai trong Danh sách các công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Những cá nhân bị từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ Danh sách hoặc Danh sách thực thể. Bằng cách sử dụng Ứng dụng được cấp phép, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không sống ở bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào như vậy. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào bị luật pháp Hoa Kỳ cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân, tên lửa hoặc hóa học hoặc sinh học.

h. Ứng dụng được cấp phép và tài liệu liên quan là “Các mặt hàng thương mại”, vì thuật ngữ đó được định nghĩa tại 48 C.F.R. §2.101, bao gồm “Phần mềm máy tính thương mại” và “Tài liệu phần mềm máy tính thương mại”, như các thuật ngữ như vậy được sử dụng trong 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, nếu có. Phù hợp với 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến 227.7202-4, nếu có, Phần mềm máy tính thương mại và Tài liệu phần mềm máy tính thương mại đang được cấp phép cho người dùng cuối của Chính phủ Hoa Kỳ (a) chỉ dưới dạng Mặt hàng thương mại và (b) chỉ với những quyền được cấp cho tất cả các đối tượng khác người dùng cuối theo các điều khoản và điều kiện ở đây. Quyền chưa được xuất bản được bảo lưu theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

Tôi. Ngoại trừ phạm vi được quy định rõ ràng trong đoạn sau, Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa bạn và Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang California, ngoại trừ các xung đột với các quy định pháp luật. Bạn và Apple đồng ý tuân theo thẩm quyền xét xử cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong hạt Santa Clara, California để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ Thỏa thuận này. Nếu (a) bạn không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) bạn không cư trú tại Hoa Kỳ; (c) bạn hiện không truy cập Dịch vụ từ Hoa Kỳ; và (d) bạn là công dân của một trong những quốc gia được xác định bên dưới, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật hiện hành được nêu bên dưới, bất kể xung đột với các điều khoản luật, và bạn theo đây tuân theo thẩm quyền xét xử không độc quyền của các tòa án ở tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia được xác định bên dưới có luật điều chỉnh:

Nếu bạn là công dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland, luật điều chỉnh và diễn đàn sẽ là luật và tòa án nơi bạn thường trú.

Cụ thể, loại trừ khỏi việc áp dụng Thỏa thuận này là luật được gọi là Công ước của Liên hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

 

Điều khoản sử dụng
Các điều khoản và điều kiện

Nhập tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của bạn